Přístupový systém SCHOOLgatetip

Přístupový systém SCHOOLgate vychází z produktové řady systémů UNIgate. Jedná se o systém speciálně navržený pro potřeby škol a školních zařízení. Díky své modularitě je použitelný od nejjednodušších aplikacích až po rozsáhlé systémy a je schopen se přizpůsobovat aktuálním individuálním potřebám uživatele.

schoolgate

Výhody systému

 • Modulární elektronický přístupový systém
 • Komunikace s bezkontaktními nebo kontaktními identifikačními médii
 • Kontrola oprávnění ke vstupu
 • Ovládání jakýchkoliv mechanických prvků (zámků, turniketů atd.)
 • Test přítomnosti
 • Použití od nejjednodušších až po rozsáhlé aplikace
 • Snadné zadávání přístupových práv
 • Pružné doplňování, aktualizace a vymazávání přístupových práv
 • Automatizované SW vyhodnocení
 • Možnost evidence důvodů odchodů (docházková evidence)
 • Vytváření vlastních sestav a výstupů
 • Statistiky

Využití systému

Systém SCHOOLgate je vhodný pro zajištění proti neoprávněným vstupům do jakýchkoliv prostor, ale také může sloužit při zabezpečení před neoprávněným užíváním strojů a zařízení. Výhodou systému je především jeho modularita, díky které se dokáže přizpůsobit prakticky všem individuálním požadavkům klienta a navíc může být libovolně kdykoliv rozšiřován o další kontrolní místa i uživatelská média. Přednostní je také široká škála možných komponent a možnost designových či uživatelských změn nebo doplnění, dle individuálních požadavků klienta.


Komponenty

Řídící elektronika

řídící jednotka

Komunikuje se čtecími terminály a je on-line propojena s vyhodnocovacím PC a případnými ostatními řídícími elektronikami na síti.

Hlavním úkolem řídící elektroniky je vést databázi uživatelů a jejich přístupových práv v závislosti na čase, evidovat informace ze čtecích terminálů o průchodech či důvodech průchodů uživatelů ve své paměti, spravovat aktuální datum a čas, případně ovládat připojené mechanické zařízení (dveřní zámek, závoru, turniket …).

Každá řídící elektronika dokáže obsloužit maximálně dva čtecí terminály a jedno libovolné mechanické zařízení.

Zaslat poptávku >

Přístupový terminál

terminálterminál schoolgate

Přístupový terminál nebo-li čtečka je umístěn u vstupu do míst, která jsou třeba ochránit před vstupem neoprávněných osob.

Jedná se o čtecí zařízení bez jakýchkoliv ovládacích prvků. Dodává se v provedení určeném pro bezkontaktní média nebo pro kontaktní identifikační čipy.

Elektronika čtecího terminálu může být rovněž zabudována do různých podob krytů a v případě bezkontaktního provedení také zcela pod omítku, což je varianta maximálně odolná proti jakýmkoliv vnějším vlivům.

Zaslat poptávku >

Adaptér k PC

adapter

Adaptér k PC zprostředkovává komunikaci identifikačních médií s počítačem, zejména při jejich zadávání do systému.

Zároveň tvoří fyzické propojení mezi řídícími jednotkami na síti a vyhodnocovacím počítačem přes sériový port PC.

Maximální vzdálenost mezi adaptérem a poslední řídící jednotkou na síti je 1000 metrů.

Adaptér slouží zároveň jako hardwarový klíč, tudíž bez jeho připojení lze vyhodnocovací program spustit pouze v demo režimu.

Do personifikátoru lze nahrát vždy jen jeden seznam osob, ale je možno ho přenést do více jednotek (v případě, že mají stejná oprávnění).

Identifikační média

media

Osobní identifikační média slouží k rozlišení jednotlivých uživatelů (žáků, zaměstnanců). Systém SCHOOLgate je schopen používat kontaktní nebo bezkontaktní variantu, záleží na přání zákazníka.

Přejít na stránku médií >

Software DOCHÁZKA A PŘÍSTUPY

Vyhodnocovací programy DOCHÁZKA a PŘÍSTUPY slouží k zadávání, údržbě, prohlížení a tisku primárních tabulek databází i komplexních informací o jednotlivých uživatelích a docházce dle konkrétního výběru provozovatele. Program DOCHÁZKA navíc nabízí informace o docházce dle konkrétního výběru provozovatele a přípravu podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Využíváním elektronického docházkového systému včetně vyhodnocovacího programu DOCHÁZKA dosáhne provozovatel omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, efektivnějšího využívání pracovní doby, zaznamená kvalitativní zvýšení osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučí neoprávněné přesčasové hodiny. V neposlední řadě je dosahováno prostřednictvím elektronického zpracování dosahováno časových a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd.

Hlavním úkolem programu je zajistit ucelený přehled o všech aktuálních i vyřazených uživatelích, jejich pohybu a případné nepřítomnosti (absenci), včetně řazení uživatelů do specifických skupin s individuálním nastavením přístupových práv.

Docházka jednotlivých pracovníků je v programu přehledně graficky zobrazena. Pokud je zapotřebí zaznamenat jakékoliv změny, umožňuje program vkládat nebo upravovat operace (např. dovolenou, nemocenskou atd…).

Pomocí systému přístupových práv je možné konkretizovat, kteří uživatelé jsou oprávněni docházku editovat nebo pouze prohlížet. Program umožňuje nastavit skupiny, kde vedoucí pracovníci mohou editovat docházku svým podřízeným. Dále vyhodnocovací software obsahuje systém schvalování zpracované docházky, která může být následně vytištěna nebo data exportována do nadřazeného, zpravidla mzdového systému.

Oba softwary jsou určeny pro operační systém Windows 98 a vyšší.

sw ADSsw ADS
 • komunikace s docházkovými terminály automatická, průběžná nebo ruční – plánovač úloh
  zpracování údajů z terminálů automaticky nebo ručně
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • sledování docházky za zvolené období – měsíc, týden, 2 týdny, 10 dní, 28 dní …
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel (po odpracovaném intervalu, v pevné časy, poměrem k odpracované době)
 • systém schvalování editované docházky ve třech úrovních (zpracováno, zkontrolováno, schváleno)
  automatické schvalování docházky za nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů – rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
 • sledování a výpočet nadfondu – sledování přesčasů za delší období
 • číselník čteček (docházkových a přístupových terminálů) s definováním přípustných operací a implicitních časů operací
 • možnost definovat skupiny zaměstnanců, které mohou jednotlivé terminály používat
 • číselník operací (přerušení pracovní doby) – nastavitelné uživatelsky podle potřeb firmy
 • možnost definice případného automatického ukončení operace – v určenou hodinu, při skončení pracovní doby, při plynutí délky denního úvazku, …
 • možnost automatického pokračování, opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená, služební cesta, atd.)
 • definování časové složky mzdy do které se operace (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • detailní nastavení zaokrouhlení časové složky pro denní měsíční a variabilní období
 • číselník směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • možnost nastavení ignorování včasných příchodů zaměstnanců do práce
 • inteligentní a automatické rozpoznávání odpracované směny – zaměstnanec přijde na jinou směnu než má nastavenu v kalendáři – program správně směnu přiřadí
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce – pro skupiny zaměstnanců nebo pro jednotlivé zaměstnance individuální
 • typy kalendářů pro jednosměnný i více směnný provoz
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům – možnost blokování id média
 • možnost ručního vkládání operací docházky uživatelem (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem, možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (středisko, oddělení), editace (úprava) docházky pouze oprávněnými osobami
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálů
 • zpracování statistik časových složek (odpracované doby, absence a náhrad ..) za zvolené období
 • snadný a rychlý přístup k měsíčním a denním výsledkům docházky
 • automatizovaná komunikace se vzdáleným pracovištěm – modem, internet, datové okruhy
 • přístupový systém – otevírání dveří, turniketů, bran, závor dle přístupových práv
 • monitorování přítomnosti zaměstnanců aktuálně nebo i zpětně s možností zobrazení fotografie
 • barevně rozlišení přítomných a nepřítomných zaměstnanců
 • přehledné a grafické plánování kapacit
 • importy a exporty dat do personálního a mzdového systému
 • automatická synchronizace dat s nadřazenými systémy (mzdy, personalistika, výroba ….)
 • vstupy dat, manažer – velké množství předdefinovaných výstupních sestav s možnosti uživatelské definice zobrazených výsledků
 • editor výstupních sestav – vytváření vlastních sestav, grafů exportů

Technická specifikace software

minimalni konfiguraceSoftware DOCHÁZKA je aplikace pracující ve Windows 98/2000/XP/VISTA/Windows 7 na databázových platformách:

 • Microsoft Access
 • MSDE 2000, 2005, 2008 (Express Edition)
 • Microsoft SQL 2000, 2005, 2008 Server
 • Firebird a Interbase pro Linux/Win32
 • Sybase
 • Oracle 9,10