Všeobecné obchodní podmínky

Platné od 25.5.2018

Všeobecné obchodní podmínky (dále „VOP“) společnosti DOBRÁ AGENTURA, s.r.o., se sídlem Krahulčí 2016/9, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČO: 26453118 ‚ DIČ: CZ26453118, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 83258 (dále jen „Prodávající“).

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/19932 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího při uzavírání smluv o poskytování zboží a služeb Prodávajícího (dále jen „Zboží“).

1.2. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.3. Zákazníkem Prodávajícího je buď kupující – spotřebitel ve smyslu §2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „Kupující-spotřebitel“), nebo kupující – podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující-podnikatel“). Kupující-spotřebitel a Kupující-podnikatel jsou dále společně nazýváni jako „Kupující“. Odlišnosti mezi skupinami Kupujících jsou patrné zejména při uplatnění práv z vadného plnění.

1.4. VOP v této podobě jsou platné pro všechny obchodní případy Prodávajícího, pokud nejsou smluvně dojednány odlišné individuální podmínky.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího kupujícímu resp. potvrzení objednávky Prodávajícím s tímto jeho návrhem.

2.2. Jde-li o Kupujícího-spotřebitele, nakupujícího v e-shopu (elektronickém obchodě) Prodávajícího, návrhem k uzavřením kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na webové stránky. Kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Takto vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.3. Není-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka Zboží Kupujícím-podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. Objednávka Kupujícího je považována za řádnou, pokud obsahuje přesnou identifikaci Kupujícího (jméno, příjmení/obchodní jméno, IČO, sídlo/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem Kupujícího), druh objednávaného zboží, kód zboží, množství, způsob a termín dodání, u písemné objednávky dále podpis oprávněné osoby/kupujícího.

2.5. Dohodnou-li se Prodávající a Kupující na jiných podmínkách, je jejich vzájemná dohoda nadřazena VOP Prodávajícího. Vzájemná dohoda nabývá platnosti pouze v případě, že je doložitelná v písemné formě a je stvrzena podpisy oprávněnými osobami, které jsou za smluvní strany způsobilé jednat.

2.6. Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu Prodávajícího a že s nimi souhlasí. S VOP i Reklamačním řádem má Kupující před vlastním uskutečněním objednávky možnost se seznámit.

2.7. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s Kupujícím v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu a uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.8 Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

3.1. Kupující-podnikatel, který uplatňuje u Prodávajícího první objednávku po seznámení se s těmito VOP, předloží k registraci a k vystavení jeho čísla klienta: Výpis z obchodního rejstříku příslušného soudu, Živnostenský list (Koncesní listinu), Osvědčení o registraci plátce DPH.

3.2. Podmínkou pro zařazení Kupujícího mezi oficiální distributory Prodávajícího a zařazení do rabatní skupiny, je uzavření dealerské smlouvy a pro produkty vyžadující odbornou montáž, je podmínkou absolvování odborného školení, pořádaného Prodávajícím. Dokladem řádného distributora je oficiální, platný certifikát vystavený Prodávajícím a podepsaný statutárním orgánem či zplnomocněnou osobou.

4. PŘEDMĚT A ČAS PLNĚNÍ, PRŮVODNÍ DOKLADY KE ZBOŽÍ

4.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, kvalitě a čase, jak je dohodnuto v kupní smlouvě. Není-li smlouvou stanoveno jinak, je prodávající povinen předat Kupujícímu doklady nutné k převzetí a koupení Zboží v čase placení kupní ceny.

4.2. Obvyklá dodací lhůta u standardního Zboží je maximálně 1 týden od potvrzení objednávky. V případě dodávky rozsáhlejšího charakteru nebo u nestandardního Zboží, kde výrobě předchází vývoj, individuální úprava či změna v designu nebo fungování, je dodací lhůta dohodnuta individuálně v Kupní smlouvě.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Výchozí cenou je cena podle aktuálního ceníku Prodávajícího. případně, pokud se jedná o objednávku na základě platné cenové nabídky, řídí se cena podle ceny stanovené v cenové nabídce.

5.2. U kusové či individuální výroby jsou ceny stanoveny individuální kalkulací. Základní lhůta splatnosti je 10 dnů. U Kupujícího-podnikatele, kde se jedná o počátek spolupráce či nepravidelné odběry, nebo kde dochází opakovaně ke zpoždění v úhradách faktur, a u Kupujícího-spotřebitele, je požadována platba v hotovosti nebo předem. U takových zakázek zasílaných veřejným dopravcem, je pak vyžadována platba dobírkou. Pravidelným Kupujícím-podnikatelům, kterým je umožněna platba převodem, je stanoven cenový limit pro odběry na fakturu. Limit se určuje dle výše dosaženého obratu konkrétního Kupujícího u Prodávajícího.

5.3. Pokud při dohodnuté platbě předem na základě faktury neuhradí Kupující fakturu Prodávajícího ve lhůtě na faktuře uvedené, není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a Kupující není oprávněn požadovat na Prodávajícím dodání objednaného Zboží. O dobu prodlení Kupujícího s úhradou faktury se prodlužuje dohodnutá dodací lhůta.

5.4. Přirážky k základní ceně: Požadavek dodání ve zkrácené lhůtě: + 10% z prodejní ceny bez DPH. Požadavek prodloužení lhůty splatnosti nad 10 dnů: do 30 dnů +1 %, nad 30 dnů +3 %, za každých 30 dnů nad základní lhůtu splatnosti 10 dnů.

5.5. Pokud není dohodnuto v kupní smlouvě jinak, jsou standardně účtovány náklady na přepravu, poštovné a balné formou manipulačního poplatku ve výši Kč 115,– bez DPH, v případě dobírky Kč 150,- bez DPH.

5.6. Kupující je povinen včas uhradit kupní cenu za Zboží, tj. zpravidla do 10 dnů od vystavení faktury. Platba za Zboží není vázána na další obchodní či instalační procesy Kupujícího. Pokud si Kupující nedohodne s Prodávajícím individuální podmínky, je Kupující povinen respektovat lhůtu pro úhradu stanovenou na faktuře.

6. KVALITA PLNĚNÍ

6.1. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu zboží v kvalitě dohodnuté nebo deklarované v technických podmínkách (technickými podmínkami se rozumí vlastnosti či parametry, které Prodávající u Zboží deklaruje ve svých prospektech, katalozích a jiných dokumentech, které poskytl Kupujícímu, nebo které poskytuje ostatním Kupujícím) nebo dle technických norem vztahujících se k dodávanému Zboží.

6.2. V případech, kde se podle právních předpisů na Zboží vztahuje povinnost učinit prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a předpisů souvisejících, je Prodávající povinen takové prohlášení předat na vyžádání Kupujícímu.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1. Záruční podmínky a podmínky reklamace se řídí platným Reklamačním řádem Prodávajícího.

8. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

8.1. Místem plnění je sídlo Prodávajícího, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Nebezpečí přechodu škody na Zboží (OZ § 368 odst. 2) přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy Prodávající umožní Kupujícímu se Zbožím nakládat. V případě, že je kupní smlouvou dohodnut jiný způsob přepravy, přechází toto nebezpečí v okamžiku předání Zboží prvnímu veřejnému přepravci.

8.2. Vlastnické právo přechází na Kupujícího až po úplné úhradě kupní ceny Zboží.

9. UŽITÍ OBCHODNÍCH JMEN A OCHRANNÝCH ZNÁMEK

9.1. Další prodej Zboží označeného obchodními jmény Prodávajícího či výrobce Zboží a případnými ochrannými známkami Prodávajícího a výrobce Zboží, které bylo dodáno Prodávajícím, je možný za předpokladu, že uvedená označení nebyla měněna nebo upravována. K výše uvedeným obchodním jménům a ochranným známkám může Kupující přidat vlastní označení, ovšem tak, aby nepoškodil, neznehodnotil či nezpůsobil jinou škodu na výše uvedených obchodních jménech či ochranných známkách.

9.2. Kupující se zavazuje, že nebude užívat v reklamě, inzerci či kdekoliv jinde označení, symbol, zkratku či napodobeninu obchodního jména či ochranné známky výše uvedené.

9.3. Užití obchodních jmen Prodávajícího a výrobce Zboží a ochranných známek Prodávajícího a výrobce Zboží Kupujícím v rozporu s touto smlouvou nebo pro jiné účely než tato smlouva výslovně připouští, bez písemného souhlasu Prodávajícího není dovoleno. Obdobně Kupující nebude užívat napodobeninu zde uvedených obchodních jmen a ochranných známek. Porušení zakládá právo Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 200.000,– za každý jednotlivý případ takového neoprávněného užití. V případě, že se porušení tohoto ustanovení týká obchodního jména nebo ochranné známky Prodávajícího, není zaplacením smluvní pokuty dotčen nárok na náhradu škody.

10. PLATNOST VOP A KUPNÍ SMLOUVY

10.1. Akceptanti VOP a účastníci kupní smlouvy jsou svými smluvními projevy vázáni. V případě, že Kupující svévolně odstoupí od uzavřené kupní smlouvy nebo potvrzené objednávky podle čl. 2 těchto VOP, je povinen uhradit Prodávajícímu odstupné ve výši vynaložených nákladů na rozpracování zakázky a smluvní pokutu ve výši 20 % sjednané kupní ceny.

11. PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu), má Kupující-spotřebitel v souladu s §1829 odst. NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě stanovené tímto odstavcem.

11.2. V případě, že si Kupující-spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze lze po předchozí domluvě vrátit též v hotovosti v sídle Prodávajícího.

11.3. V případě, odstoupení Kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy dle předchozích odstavců, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání Zboží ze strany Kupujícího, které je jiné než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, na bankovní účet Kupujícího, pokud se smluvní strany předem nedohodnou jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí. Vrácené zboží nemůže být Prodávajícímu vráceno na dobírku. Taková zásilka nebude Prodávajícím přijata a bude vrácena odesílateli.

11.4. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu-spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží např. pokud nebylo zboží vráceno řádně v nepoškozeném původním obalu apod.

11.5. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením §1837 NOZ nemá zejména v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Podávající před uzavřením smlouvy sdělil Kupujícímu-spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, zejm. pokud šlo o porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek
  • o dodávce SW či Zboží s digitálním obsahem, pokud porušil jejich původní obal

12. ÚHRADA KUPNÍ CENY ZBOŽÍ

12.1. Pokud bude kupní cena vypořádána na základě uhrazení faktury, je kupní cena splatná v termínu na faktuře stanoveném. Faktura musí obsahovat: č. fa, datum vystavení, splatnost, název peněž. ústavu a č. účtu Prodávajícího., obchodní jméno/jméno Kupujícího i Prodávajícího a jejich IČO a DIČ a všechny zákonné údaje o ceně. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost faktur 10 dnů ode dne vystavení faktury. Faktura je vystavena prodávajícím v čase předání zboží podle čl. 3 VOP.

12.2. Kupující je v prodlení s placením kupní ceny, jestliže v den splatnosti faktury nebyla celá fakturovaná částka připsána na účet Prodávajícího. V tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat poplatek z prodlení v max. výši přípustné podle NOZ, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Právo na náhradu škody zaplacením úroků není dotčeno.

12.3. U zásilky na dobírku, platí Kupující cenu zboží včetně manipulačního poplatku Kč 150,-.

12.4. U odběru zakázek kdy Prodávající z důvodů uvedených v odstavci 5 požaduje úhradu v hotovosti, uskuteční se platba plné výše kupní ceny přebíraného zboží hotově při převzetí, úhradou zálohové faktury, případně dobírkou.

13. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

13.1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu v průběhu 3 dní od převzetí zboží provést kontrolu dodaného zboží a uplatnit reklamaci.

13.2. Pokud Kupující takto zboží ihned neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto, nemůže uplatňovat náhradu škody, která vznikla v důsledku používání Zboží, jež mělo vady zjistitelné při shora uvedené prohlídce. I při zjištění vad při prohlídce zboží Kupujícím je Kupující povinen zaplatit kupní cenu.

13.3. V případě skrytých vad, které nelze odhalit běžnou kontrolou do 3 dnů, bude oprávněnost reklamace uznána až po odborném posouzení prodávajícího nebo výrobce. Pokud se kupující s prodávajícím vzájemně dohodnou, může prodávající poskytnout kupujícímu okamžitou výměnu vadného zboží a zahájit reklamační řízení – odborné posouzení závady.

13.4. V případě oprávněné reklamace bude provedena, pokud se tak již nestalo při okamžité výměně, výměna vadného zboží za bezvadné nebo uplatnění dobropisu.

14. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

14.1. Prodávající přejímá podpisem kupní smlouvy závazek, že Zboží bude po dobu trvání záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží od Prodávajícího či od veřejného přepravce Kupujícím. Kupující je povinen případné vady, na které se záruka na jakost vztahuje, oznámit Prodávajícímu a to ve lhůtě stanovené NOZ či Zákonem. Odpovědnost za vady, jakož i nároky z vad Zboží, se řídí příslušnými ustanoveními NOZ či Zákona. Veškeré záruční a reklamační podmínky se řídí platným Reklamačním řádem Prodávajícího.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Informace o Kupujících jsou uchovávány plně v souladu s platnou legislativou ČR, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího se Prodávající řídí vydanými Podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou ke dispozici na webových stránkách prodávajícího, na vyžádání e-mailem nebo v tištěné podobě v sídle prodávajícího.

15.2. Osobní údaje nepředává Prodávající žádné další osobě. Výjimku představují veřejní dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu nutném pro doručení Zboží. Další výjimkou jsou orgány státní moci.

16. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

16.1. Prodávající zajišťuje ve svém sídle zpětný odběr prodaného elektrozařízení od Kupujících a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, které v minulosti Kupující od Prodávajícího nakoupil. Zpětný odběr je možný také v případě, kdy Kupující realizuje tzv. upgrade zařízení, tedy když od Prodávajícího odebírá Zboží náhradou za stávající, které v tomto případě nemusel v minulosti nakoupit přímo od Prodávajícího.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Kupující je povinen Prodávajícího informovat o záměru vývozu koupeného Zboží a respektovat případné, Prodávajícím stanovené teritoriální omezení vývozu.

17.2. Doložka vyšší moci. V případě povodně, požáru, pracovních konfliktů (stávek), nepokojů a úředních opatření, které způsobí zpoždění dodání nebo nedodání zboží, není Prodávající zavázán k žádné náhradě a to ani tehdy, je-li za zpoždění dodávek nebo nedodání zboží smluvní pokuta stanovena kupní smlouvou.

17.3. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění.

17.4. Veškeré spory mezi Kupujícím a Prodávajícím v souvislosti s plněním kupní smlouvy uzavřené podle těchto VOP, budou řešeny místně příslušným soudem Prodávajícího souladu s platnou legislativou ČR.

17.5. Nedílnou součástí těchto VOP je Reklamační řád Prodávajícího.

17.6. Prodávající si vyhrazuje právo změny VOP bez předchozího upozornění.

17.7. Účinnosti nabývají VOP dnem uzavření 1. kupní smlouvy Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy stvrzuje Kupující svůj souhlas se VOP a Reklamačním řádem Prodávajícího v souladu s článkem 2 VOP. Pokud jsou VOP odesílány s 1. kupní smlouvou prostřednictvím veřejného dopravce, pak v případě, že Kupující text, nebo jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek písemně neodmítne do 3 pracovních dnů, má se za to, že se s nimi souhlasí.

17.8. Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád jsou vyvěšeny v sídle Prodávajícího a současně jsou k dispozici na internetu na https://www.dobraagentura.cz. Na vyžádání má Prodávající povinnost poslat VOP obratem Kupujícímu písemně.