Zásady kvality

DOBRÁ AGENTURA, s.r.o. která poskytuje portál PATROLCONTROL a obchůzkové systémy, se řídí zásadami kvality řízení v souladu s požadavky systémových norem, aby před svými zaměstnanci, zákazníky, partnery, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami deklarovala následující uznávané a prosazované hodnoty a zásady:

  • Odbornost a profesionální přístup
  • Otevřenost požadavkům a potřebám klientů a partnerů
  • Včasné reagování na změny legislativy
  • Důvěryhodnost, spolehlivost, diskrétnost
  • Snaha o trvalý rozvoj společnosti s cílem poskytovat vždy maximálně kvalitní služby
  • Aktivní společenská odpovědnost a ochrana životního prostředí

Tyto hodnoty a zásady staví poskytovatel portálu PATROLCONTROL na dlouholeté úspěšné tradici, zkušenostech a odbornosti celého stabilního týmu spolupracovníků.

Vydaná politika kvality deklaruje:

1. Ve směru k zákazníkům:

Profesionálně, ve shodě se zákonnými požadavky naplňuje potřeby a očekávání zákazníků portálu PATROLCONTROL a obchůzkových systémů. Poskytuje služby s maximální efektivitou v poměru cena/kvalita. Vždy dbá zájmů klienta s intenzivní snahou o maximální zákaznický komfort a podporu. Nikdy nekonkuruje svým zákazníků, naopak je maximálně podporuje marketingově, poradenstvím i servisem v té nejvyšší možné kvalitě.

2. Ve směru interních záležitostí:

Úspěšný rozvoj má založen na osobní odpovědnosti a vymezení pravomocí svých pracovníků. Pro zvyšování kvality a výkonnosti získává v maximální míře podporu a úsilí všech zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury, kteří ctí politiku společnosti a to se odráží v samotném fungování firmy ve směru k trhu.

3. Ve směru k zaměstnancům:

Posiluje princip hrdosti zaměstnanců na společenskou prospěšnosti poskytovaných služeb a princip individuální odpovědnosti za odvedení kvalitní práce. Ctí a uplatňuje zásady osobního příkladu, týmové práce, kolegyality a oboustranné důvěry. Umožňuje a podporuje zvyšování kvalifikace a schopností a spravedlivě oceňuje pracovní výsledky. Zaměstnancům vždy poskytuje osobní pomoc v tíživých osobních situacích.

4. Ve směru k partnerům, dodavatelům a jiným zainteresovaným stranám:

Vždy bez výjimky uplatňuje vůči svým partnerům princip loajality, spolehlivosti a vzájemné výhodnosti spolupráce, které vždy zohledňuje při výběru dodavatele.
Spolupracuje s orgány státní a veřejné správy v rámci plnění zákonných požadavků.
Podporuje a vyhledává činnosti vedoucí ke zlepšování tržního prostředí, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně informací.
Aktivně se zapojuje do společensky prospěšných aktivit a uvolňuje zdroje na jejich úspěšný průběh. Celá politika kvality má za cíl poskytovat kvalitní produkty a služby, které zákazníci ocení svou přízní, protože to je síla, která v konečná fázi pohání celé firemní soukolí.